Gemeenteschool Steenkerke

Kleine school, Fijne school

Opvoeden veronderstelt een concept, een visie, een mens- en maatschappijbeeld. Een school die kinderen wil opvoeden kiest de waarden die ze in de school wil nastreven. Daartussen zitten uiteraard een aantal universele waarden, maar ook een aantal typische schooleigen waarden. Die kiest de school er speciaal uit omdat ze die nu in deze omstandigheden en in dit milieu voor de kinderen erg belangrijk vindt. Dit project is er nodig om een voor iedereen duidelijke en gemeenschappelijke visie op onderwijs en opvoeding te hebben.

Een pedagogisch project is nooit af. De school zal er geregeld bij stilstaan, het evalueren op zijn blijvende bruikbaarheid.

Daarom werd het bestaande project van het Gemeentelijk Onderwijs te Steenkerke- Veurne door de directie en het personeel onder de loep genomen en aangepast.

Deze tekst, na goedkeuring door het volledige team wordt voorgelegd aan het schoolbestuur en treedt in werking na goedkeuring door de gemeenteraad.

Het onderwijs dat binnen onze school wordt aangeboden, past in het kader van dit pedagogisch project, vastgelegd door de gemeenteraad. Dit pedagogisch project bepaalt de aard en het karakter van het onderwijsaanbod binnen de school. Van de leerkrachten wordt dan ook geëist dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project onderwijs en opvoeding verschaffen. Alle andere participanten worden verondersteld de opties van dit pedagogisch project te onderschrijven.

Het pedagogisch project zal op niveau van de schoolwerking zijn vertaling vinden in het schoolwerkplan en het schoolreglement. Alle beslissingen houden uiteraard rekening met de van kracht zijnde onderwijswetgeving.

 

 1. Situering van de onderwijsinstelling

Onze school is een lagere school die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het schoolbestuur  is het gemeentebestuur van de stad Veurne.

  • Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is.     
  • Het onderwijs op onze school is bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd vanaf 6 jaar.     
  • De school realiseert de eindtermen door het Departement Onderwijs opgelegd via het leerplan van het O.V.S.G. (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap).     
  • De vrije keuze van erkende filosofische, religieuze of ideologische overtuiging is gewaarborgd.  

De doelen uit het Pedagogisch Project worden geconcretiseerd via het gebruik van de OVSG-leerplannen en dat voor de leergebieden lichamelijke opvoeding, muzische vorming, Nederlands, Frans, wereldoriëntatie, wiskunde en via de leergebiedoverschrijdende thema’s leren leren en sociale vaardigheden.

Het onderwijsaanbod omvat voor het lager onderwijs twee lestijden onderwijs in één van de erkende godsdiensten of in niet-confessionele zedenleer.   

  • De modaliteiten van het onderwijs dat binnen onze school door de leraren wordt aangeboden past in het kader van richtlijnen, vastgelegd door het gemeentebestuur in een door haar erkend pedagogisch project. 
  • Dit pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod binnen onze school. Van de leraren wordt geëist dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project onderwijs verschaffen. Alle andere participanten onderschrijven deze opties en respecteren het pedagogisch project.      
  • Beslissingen inzake gemeentelijk onderwijs, rekening houdend met de vigerende onderwijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de  gemeenteraad. Het gemeentebestuur, als schoolbestuur, heeft dus een verregaande autonomie inzake vormgeving en inhoud van haar gemeentelijk onderwijs. Het  pedagogisch project geeft vorm aan deze autonomie.

 

 2. De eigenheid van het gemeentelijk onderwijs Veurne.

 

Situering van de school:

We zijn een plattelandsschool met lager onderwijs in Veurne – Steenkerke. We vormen samen met de Vrije kleuterschool, “De Dorpsschool”. Onze school is gesitueerd in een rustige, milieuvriendelijke omgeving en heeft een landelijk karakter wat het thuisgevoel van de kinderen bestendigt. De unieke ligging brengt rust en geborgenheid en de school is betrokken op de lokale gemeenschap.

De school is gemakkelijk bereikbaar voor kinderen die wensen te voet of met de fiets te komen. Tevens is er de unieke mogelijkheid om de school per belbus te bereiken. De Dorpsschool ligt midden in een uniek natuurlandschap en in de nabijheid van een dorpspleintje.

 

Infrastructuur:

Het gemeentelijk onderwijs  staat borg voor een moderne infrastructuur die fris oogt, modern didactisch materiaal en een computernetwerk. Met een ruim aanbod speel-, spel – en sportmateriaal kunnen kinderen op een nette en veilige speelplaats of in het speeltuintje hun hartje ophalen.

In de sportzaal kunnen allerlei culturele, sport- en spelactiviteiten georganiseerd worden.

Voor aanvang van de school en ook naschools kunnen onze kinderen terecht in de kinderopvang “ Benjamin”. Benjamin ligt vlak naast de school, wat zeker een troef is.

 

Zorgzame school:

Onze school is een gemeenschap waar het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind centraal staat.  Mede daardoor besteedt de school meer dan gewone aandacht voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling van de kinderen. De kennisontwikkeling, de vaardigheden, attitudevorming en waardenopvoeding zijn tevens essentiële pijlers. Omdat kinderen met hun sociaal- emotionele problemen altijd terecht kunnen bij de leerkracht, streven we naar de ontwikkeling van een positief zelfbeeld van elk kind. Het team draagt zorg voor alle leerlingen, zowel voor de kinderen met ontwikkelings- en leerproblemen als voor de vlot lerende kinderen.  Door voortdurend overleg en een goede doorstroming van informatie in het team en een nauwe samenwerking met externe organisaties (CLB) staat het ganse team borg voor een goede individuele begeleiding van kinderen met problemen. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de soepele overgang van bijvoorbeeld kleutertijd naar lagereschooltijd.

Tevens wordt de overgang naar het secundair onderwijs zorgvuldig voorbereid. In alle niveaus van de Dorpsschool wordt klasdoorbrekend gewerkt. Dit bevordert maximaal de samenwerking tussen kinderen met verschillende mogelijkheden of van een verschillende leeftijd.

 

Onderwijskwaliteit:

Het gemeentelijk onderwijs staat borg voor kwaliteitsvol onderwijs. Gemotiveerde, ervaren en dynamische leerkrachten zetten zich dagelijks in om alle kinderen goede ontplooiingskansen te bieden. De school werkt naar de eindtermen toe via realiteitsgebonden methodes en nieuwe werkvormen. De school besteedt veel aandacht aan de brede vorming van de kinderen: sport, cultuur en milieueducatie worden geïntegreerd in het leerstofaanbod. Daartoe doet de school onder andere frequent een beroep op de ‘Stedelijke Bib’ van Veurne  De leerstof is sterk betrokken op de werkelijkheid waarin kinderen leven; daarom is er veel aandacht voor leeruitstappen in de onmiddellijke omgeving van de school en verder. Partner- en groepswerk binnen de realiteit van een graadsklas zijn een grote troef om zelfontdekkend leren te stimuleren. Mede daardoor worden zelfstandig leren werken, sociale vaardigheden en leerstrategieën ingeoefend. De leerlingen krijgen kansen om op school hun huistaak te maken onder begeleiding van de leerkracht.

Het leerkrachtenteam en alle betrokkenen ontplooien een opvoeding gesteund op waarden en normen: bv. respect, weerbaarheid, beleefdheid en verantwoordelijkheid leren en durven nemen.

 

Communicatie:

De school ligt verankerd in de lokale gemeenschap en werkt nauw samen met gemeentelijke overheid en de gemeentelijke diensten.

De school heeft een open karakter naar de ouders toe. Dagdagelijks kunnen ouders met kleine en grote zorgen terecht bij het schoolteam. In overleg wordt zo vlug mogelijk naar een oplossing gezocht voor alle betrokkenen. In de school heerst een open cultuur: inspraak door ouders en leerlingen maakt van hen tevreden ‘klanten’. De verstandhouding tussen leerkrachten, leerlingen en directie is er één van begrip, inspraak en is gebaseerd op open communicatie.Het frequente overleg tussen leerkrachten verhoogt de continue zorg voor alle kinderen. Communicatie via de leerlingenagenda

(het heen- en weerschriftje voor de eerste graad) , de huisbezoeken, de openklasdag en de rapportbespreking verlagen de drempel tussen school en thuis. Frequent worden ouders, o.a via de werking van de Vriendenkring, betrokken bij het schoolleven:  knutselouders, ondersteuning tijdens uitstapjes en de organisatie van het schoolfeest en het Sint-Maartensfeest  zijn daar voorbeelden van.

.
adidas eqt support adv turbo red releases date adidas eqt support adv black turbo red adidas eqt support adv turbo red lands tomorrow adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support ultra boost turbo red adidas eqt support ultra pk first look adidas eqt support ultra boost primeknit adidas eqt support ultra primeknit adidas eqt support ultra primeknit vintage white adidas eqt support ultra primeknit core black adidas eqt turbo red collection adidas eqt support 93 17 adidas eqt support 9317 white turbo red adidas eqt support 93 17 core black release date adidas eqt support adv crystal white turbo red adidas eqt support adv black turbo red adidas eqt support adv blackturbo red available now adidas eqt support adv pk core blackturbo adidas eqt turbo red collection where to buy adidas eqt support adv primeknit zebra